Πρόστιμο 100 ευρώ – Κατατέθηκε η Καταγγελία 480 πολιτών για παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους

Κατατέθηκε στην πλατφόρμα της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό πρωτοκόλλου 11214/23.10.2022 καταγγελία από τετρακόσιους ογδόντα πολίτες που εκπροσωπούνται από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “60 ΠΛΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ” ζητώντας την παρέμβασή της για την παράνομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από το Υπουργείο Υγείας και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε για την επιβολή του προστίμου των 100 ευρώ στους ανεμβολίαστους πολίτες άνω των 60 ετών.

Επισημαίνεται ότι το εν λόγω ζήτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την αυτεπάγγελτη διενέργεια ελέγχου και έρευνας. Ωστόσο μέχρι τώρα δεν έχει παρέμβει παρότι της έχει ήδη ζητηθεί δύο φορές, η πρώτη με την εξώδικη “επείγουσα έκκληση” που της απηύθυναν στις 8.3.2022 καθηγητές ΑΕΙ και δικηγόροι και η δεύτερη με τη ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 739 πολιτών, που της κοινοποιήθηκε στις 29.3.2022. Δεδομένου δε ότι είναι εξόφθαλμες οι παραβιάσεις θεμελιώδων διατάξεων του δικαίου της προστασίας προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Υγείας και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε , η ολιγωρία αυτή δεν μπορεί παρά να εκληφθεί ως αδικαιολόγητη δυσμενής διάκριση σε βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών που επέλεξαν να μην εμβολιασθούν και ως συγκάλυψη παράνομων κυβερνητικών επιλογών.

—————————————————————

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της Καταγγελίας.

Με την παρούσα:

Ως μη κερδοσκοπικός φορέας που συστήθηκε νόμιμα με το από 18.4.2022 Καταστατικό Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, το οποίο δημοσιεύθηκε στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Πειραιά την ίδια ημέρα (18.4.2022) με Αριθμό Μητρώου Α.Μ. 63915 και Αριθμό Κατάθεσης Α.Κ. 10/2022 και έχει σκοπό που αποβλέπει στο γενικό δημόσιο συμφέρον και συνίσταται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, ιδίως αλλά όχι αποκλειστικά από δημόσιους φορείς (βλέπετε καταστατικό ΑΜΚΕ συνημμένο αρχείο 1).

ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝΤΑΣ κατ’ άρθρο 80 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) τετρακόσιους ογδόντα (480) πολίτες (τα στοιχεία τους παρατίθενται στο τέλος της παρουσας), οι οποίοι μας ανέθεσαν με έγγραφη εξουσιοδότηση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής τους να υποβάλουμε για λογαριασμό τους καταγγελία σύμφωνα με το άρθρο 77 του ΓΚΠΔ για την κατά παράβαση των διατάξεων του ΓΚΠΔ επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από φορείς του ελληνικού δημοσίου για την επιβολή του προστίμου του άρθρου 24 ν.4865/2021.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ως παράνομη την επεξεργασία που διενεργήθηκε από το Υπουργείο Υγείας (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) και από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (Εκτελούσα την Επεξεργασία) για τον σκοπό του ελέγχου, της διαπίστωσης παραβάσεων και της επιβολής προστίμου λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού της παραγράφου 1 του άρθρου 24 ν. 4865/2021 με την άντληση προσωπικών δεδομένων από α) το Σύστημα προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 57 του ν. 4764/2020 (Α` 256) της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. β) το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020, γ) τα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020 δ) τα Μητρώα νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021 (Α` 215), ε) το Εθνικό Μητρώο Ασθενών από Κορωνοϊό COVID- 19 του εικοστού ενάτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α`75) στ) το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του ν. 3892/2010, για τους ακόλουθους λόγους:

Α. Παραβίαση της ΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ – Άρθρο 5 παρ. 1 στοιχείο γ’ ΓΚΠΔ και άρθρο 5 παρ. 4 στοιχείο β΄ της Εκσυγχρονισμένης Σύμβασης 108.

1. Η θεμελιώδης Αρχή του Περιορισμού του Σκοπού ορίζει ότι κάθε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να εκτελείται για συγκεκριμένο, καλά καθορισμένο σκοπό και μόνο για πρόσθετους σκοπούς οι οποίοι είναι συμβατοί προς τον αρχικό και επιβάλλει τα προσωπικά δεδομένα (α) να συλλέγονται για “συγκεκριμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς” και (β) να μην υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με ασύμβατο τρόπο ως προς τους σκοπούς αυτούς.

2. Ο θεμελιώδης χαρακτήρας της εν λόγω Αρχής για το δίκαιο της προστασίας των προσωπικών δεδομένων έγκειται στη στενή σύνδεσή της με τη διαφάνεια, την προβλεψιμότητα και τον έλεγχο του χρήστη διότι (α) εάν ο σκοπός της επεξεργασίας είναι επαρκώς συγκεκριμένος και σαφής, τα άτομα γνωρίζουν τι να περιμένουν και αυξάνονται η διαφάνεια και η ασφάλεια δικαίου και (β) η σαφής οριοθέτηση του σκοπού είναι αναγκαία προϋπόθεση, προκειμένου τα υποκείμενα των δεδομένων να μπορούν να ασκούν αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους, όπως το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία .

3. Για την αξιολόγηση της συμβατότητας της περαιτέρω επεξεργασίας με τον αρχικό σκοπό λαμβάνονται υπ’ όψη σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ τα ακόλουθα κριτήρια:

– Η σχέση μεταξύ του σκοπού για τα οποία έχουν συλλεγεί τα προσωπικά δεδομένα και ο σκοπός της περαιτέρω επεξεργασίας.

– Το πλαίσιο εντός του οποίου τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεγεί και οι εύλογες προσδοκίες των υποκειμένων των δεδομένων για την περαιτέρω χρήση τους.

– Το είδος των προσωπικών δεδομένων και οι επιπτώσεις από την περαιτέρω επεξεργασία τους για το υποκείμενο των δικαιωμάτων.

– Οι εγγυήσεις που λαμβάνονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προκειμένου να διασφαλίσει τη δίκαιη επεξεργασία και να εμποδίσει κάθε αδικαιολόγητη επίπτωση στο υποκείμενο των δικαιωμάτων.

4. Εν προκειμένω τα προσωπικά δεδομένα που υπεβλήθησαν σε περαιτέρω επεξεργασία για το σκοπό της επιβολής προστίμου του άρθρου 24 ν..4865/2021, έχουν συλλεγεί για τους ακόλουθους σκοπούς:

– Τον προκαθορισμό της ημερομηνίας εμβολιασμού των προσώπων που έχουν εγγραφεί στο “Σύστημα Προτεραιοποίησης”

Σκοπός του Συστήματος προγραμματισμού συνεδριών εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από το οποίο αντλήθηκαν προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 3 α) του άρθρου 2 της υπ' αριθ. ΓΠ.οικ. 7586 ΚΥΑ – ΦΕΚ Β' 608/12.2.2022)

- (i) Τη βέλτιστη παροχή ιατρικών υπηρεσιών μέσω της πληρέστερης δυνατής εμβολιαστικής κάλυψης του γενικού πληθυσμού της χώρας (ii) τη διαμόρφωση πολιτικών υγείας με στόχο τη βελτίωση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθησμού (iii) την εξαγωγή δεικτών εμβολιαστικής κάλυψης και δεικτών έγκαιρου εμβολιασμού για συγκεκριμένους πληθυσμούς ή για ομάδες του πληθυσμού με καθορισμένα χαρακτηριστικά και η δημιουργία τακτικών εκθέσεων (iv) την ευχερέστερη εκτίμηση της επιδημιολογίας νόσων, λαμβάνοντας υπόψη την εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού (v) την εξαγωγή δεικτών αξιολόγησης των μονάδων υγείας που διενεργούν εμβολιασμούς (vi) την ακριβή καταγραφή, ως τμήμα του ιατρικού ιστορικού κάθε προσώπου, των εμβολιασμών που έχουν διενεργηθεί σε κάθε πρόσωπο που ανήκει στο γενικό πληθυσμό της Χώρας, καθώς και την πρόσβαση των εν λόγω πληροφοριών εμβολιασμού σε κάθε πρόσωπο, ως υποκείμενο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως και την επισκόπηση των εν λόγω πληροφοριών εμβολιασμού από κάθε πάροχο υπηρεσιών υγείας, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες υγείας στο πρόσωπο αυτό (vii) την προσωποποιημένη ειδοποίηση των προσώπων και των οικογενειών σχετικά με εμβολιασμό, ο οποίος πρέπει να διενεργηθεί ιδίως κατ' εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών (viii) την παραγωγή βεβαίωσης διενέργειας εμβολιασμών, στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται για συγκεκριμένες νόμιμες χρήσεις (ix) τη συλλογή πληροφοριών για πρόσωπα που πρέπει να προσεγγιστούν από τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης τοπικής ή εκτεταμένης επιδημίας με σκοπό την οργάνωση του εμβολιασμού τους ή ελαττωματικές παρτίδες εμβολίου με σκοπό τη συστηματική παρακολούθησή τους (x) την αποτροπή προσπάθειας συνταγογράφησης εμβολίου σε πρόσωπο που είναι πλήρως εμβολιασμένο με το εμβόλιο αυτό, με στόχο την εξοικονόμηση δημόσιων πόρων (xi) τη συλλογή ανωνυμοποιημένων ή ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων για έρευνα.

( Σκοποί του Εθνικού Μητρώου Εμβολιασμών, του οποίου αποτελεί υπομητρώο το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από το οποίο αντλήθηκαν προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 3 β) του άρθρου 2 της υπ' αριθ. ΓΠ.οικ. 7586 ΚΥΑ – ΦΕΚ Β' 608/12.2.2022)).

- Τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας, μακροπρόθεσμης παραμονής και εργασίας στο έδαφος της ελληνικής Επικράτειας των ενδιαφερομένων προσώπων που έχουν στην κατοχή τους πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού Covid -19.

( Σκοπός των Μητρώων εμβολιασμένων εξωτερικού του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020 και των Μητρώων νοσησάντων εξωτερικού από τον κορωνοϊό COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 192 του ν. 4855/2021 (Α` 215) από τα οποία αντλήθηκαν προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 3 γ) του άρθρου 2 της υπ' αριθ. ΓΠ.οικ. 7586 ΚΥΑ – ΦΕΚ Β' 608/12.2.2022).

- i) Την άμεση και ταχεία καταγραφή των κρουσμάτων του κορωνοϊού Covid-19 στα νοσοκομεία αναφοράς, στα ειδικά κέντρα υγείας της χώρας και σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας , (ii) την άμεση καταγραφή και ιατρική παρακολούθηση της εξέλιξης των κρουσμάτων που εντοπίζονται ή και παρακολουθούνται από τις Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού, (iii) την αυτοματοποίηση της διαδικασίας έκδοσης παραπεμπτικών για την εξέταση του κορωνοϊού covid-19 και (iv) τη διαμόρφωση επαρκών επδημιολογικών δεδομένων για την, επί τη βάσει των καταγραφών αυτών, αποστολή των δειγμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ) προς τα διαπιστευμένα εθνικά και άλλα εργαστήρια.

( Σκοποί του Εθνικού Μητρώου Ασθενών από Κορωνοϊό COVID- 19 του εικοστού ενάτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου από τα οποία αντλήθηκαν προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παράγραφο 3 δ) του άρθρου 2 της υπ' αριθ. ΓΠ.οικ. 7586 ΚΥΑ – ΦΕΚ Β' 608/12.2.2022)).

- (i) Την υποστήριξη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης τόσο για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των συνταγών και παραπεμπτικών όσο και την κάλυψη των δαπανών φαρμακευτικής περίθαλψης και υπηρεσιών υγείας, (ii) την υποστήριξη του ελέγχου για όλες τις υπηρεσίες υγείας που παρέχονται προς τους ασφαλισμένους των Φ.Κ.Α., (iii) την υποστήριξη της παρακολούθησης και ελέγχου της συνταγογράφησης, της συγκέντρωσης και στατιστικής αξιολόγησης στοιχείων που έχουν σχέση με παροχές υγείας και φαρμακευτικής περίθαλψης, (iv) την υποστήριξη της εποπτείας και του συντονισμού ενεργειών για τον έλεγχο των δαπανών του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης όλων των φορέων και κλάδων ασθένειας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Ασφάλισης.

(Σκοποί του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης του ν. 3892/2010 από το οποίο αντλήθηκαν προσωπικά δεδομένα για τη δημιουργία της λίστας της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ' αριθ. ΓΠ.οικ. 7586 ΚΥΑ – ΦΕΚ Β' 608/12.2.2022). 

5. Από τους παραπάνω αναφερόμενους σκοπούς των μητρώων από τα οποία αντλήθηκαν προσωπικά δεδομένα για την επιβολή του προστίμου του άρθρου 24 ν. 4865/2021 προκύπτει ευχερώς ότι δεν πληρούται κανένα από τα κριτήρια συμβατότητας που θέτει το άρθρο 6 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ διότι:

  • Κανένας από τους παραπάνω σκοπούς δεν σχετίζεται με τον σκοπό “του ελέγχου, της διαπίστωσης παραβάσεων και της επιβολής προστίμου λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού της παραγράφου 1 του άρθρου 24 ν. 4865/2021” , ο οποίος τέθηκε με τη διάταξή της παραγράφου 2 του άρθρου 4 υπ’ αριθ. ΓΠ.οικ. 7586 ΚΥΑ ( ΦΕΚ Β’ 608/12.2.2022)
  • Είναι προφανές ότι ο σκοπός της επιβολής προστίμου ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ στις εύλογες προσδοκίες των υποκειμένων των δεδομένων για τη περαιτέρω χρήση των προσωπικών δεδομένων τους που συλλέχθηκαν για τους σκοπούς των παραπάνω μητρώων.
  • Πρόκειται για προσωπικά δεδομένα που αφορούν την υγεία και η επεξεργασία τους επιτρέπεται μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 πα ΓΚΠΔ
  • Είναι αμφίβολο αν διενεργήθηκε Εκτίμηση Αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων, παρότι η επεξεργασία αυτή εμπίπτει στις περιπτώσεις που απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 35 ΓΚΠΔ.

Κατά συνέπεια η επεξεργασία που διενεργήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε για την επιβολή του προστίμου του άρθρου 24 ν. 4865/2021 είναι παράνομη διότι παραβίασε το άρθρο 5 παρ. 1 στοιχείο γ’ του ΓΚΠΔ και το άρθρο 5 παρ. 4 στοιχείο β΄ της Εκσυγχρονισμένης Σύμβασης 108.

(Συναφώς επικαλούμεθα τη Γνώμη 03/2013 της Ομάδας Εργασίας του άρθρου 29 σχετικά με τον περιορισμό του σκοπού (WP 203) σύμφωνα με την οποίαοποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, η οποία είναι ασύμβατη με τον καθορισμένο σκοπό που τέθηκε για τη συλλογή τους, είναι παράνομη και ως εκτούτου απαγορευμένη και δεν είναι δυνατόν ο υπεύθυνος επεξεργασίας να νομιμοποιήσει την ασύμβατη προς τον καθορισμένο σκοπό επεξεργασία, απλά στηριζόμενος σε νέα νομική βάση επεξεργασίας).

Β. Παραβίαση του ΑΡΘΡΟΥ 24 ν.4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137)

1. Το άρθρο 24 ν.4624/2019 ρυθμίζει το θέμα της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιους φορείς για σκοπό διαφορετικό από εκείνον για τον οποίο αρχικά συλλέχθηκαν και εφόσον πληρούται μια από τις ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει στην παράγραφο 1, ισχύει ανεξάρτητα από το εάν οι σκοποί της περαιτέρω επεξεργασίας είναι συμβατοί με τους σκοπούς για τους οποίας συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του ΓΚΠΔ.

2. Πρόκειται για ειδική εθνική διάταξη, η οποία στηρίζεται, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του ν. 4624/2019, στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 του ΓΚΠΔ, κάνοντας χρήση της λεγόμενης “ρήτρας ανοίγματος”, η οποία παρέχει στα κράτη μέλη ένα αυτόνομο ρυθμιστικό περιθώριο στο πεδίο εφαρμογής των στοιχείων γ) και ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 6 ΓΚΠΔ, δηλαδή στις περιπτώσεις που νόμιμος λόγος της επεξεργασίας είναι η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση (στ γ’ παρ. 1 άρθρο 6 ΓΚΠΔ) και η εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας (στ ε’ παρ. 1 άρθρο 6 ΓΚΠΔ).

3. Συγκεκριμένα με την παράγραφο 1 του άρθρο 24 ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137), ορίζεται ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από δημόσιους φορείς για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί επιτρέπεται όταν η επεξεργασία αυτή είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί και εφόσον είναι: (α) απαραίτητος ο έλεγχος των πληροφοριών που παρέχονται από το υποκείμενο των δεδομένων, διότι υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι οι πληροφορίες αυτές είναι εσφαλμένες (β) αναγκαία για την αποτροπή κινδύνων για την εθνική ασφάλεια, την εθνική άμυνα ή τη δημόσια ασφάλεια ή για τη διασφάλιση φορολογικών και τελωνειακών εσόδων, (γ) αναγκαία για τη δίωξη ποινικών αδικημάτων (δ) αναγκαία για την αποτροπή σοβαρής βλάβης στα δικαιώματα άλλου προσώπου και (δ) απαραίτητη για την παραγωγή των επίσημων στατιστικών, ενώ με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 9 παρ. 1 του ΓΚΠΔ για σκοπό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο έχουν συλλεχθεί, επιτρέπεται εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου και εφαρμόζεται μια από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του ΓΚΠΔ εξαιρέσεις ή το άρθρο 22 του ν. 4624/2019.

4. Εν προκειμένω είναι σαφές ότι ουδεμία από τις παραπάνω ουσιαστικές προϋποθέσεις πληρούται και συνεπώς είναι παράνομη η περαιτέρω επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που διενεργήθηκε από το Υπουργείο Υγείας και την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. για το σκοπό του ελέγχου, της διαπίστωσης παραβάσεων και της επιβολής προστίμου λόγω μη τήρησης της υποχρέωσης εμβολιασμού της παραγράφου 1 του άρθρου 24 ν. 4865/2021.

Γ. Παραβίαση της ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ – άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο α) και άρθρο 8 της Εκσυγχρονισμένης Σύμβασης 108).

1. Η αρχή αυτή θεσπίζει την υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε να τηρεί ενήμερα τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων τους . Αποτελεί έκφραση της Αρχής της Νομιμότητας, όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και συνδέεται εγγενώς με τη νέα Αρχη της Λογοδοσίας καθόσον απαιτεί να υπάρχει διαφάνεια στις πράξεις επεξεργασίας ώστε οι Υπεύθυνοι Επεξεργασίας να είναι σε θέση να αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις Υποχρεώσεις τους δυνάμει του ΓΚΠΔ.

2. Εν προκειμένω η Αρχή αυτή παραβιάσθηκε ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μας για την κατάρτιση της λίστας της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Γποικ.7586 ΚΥΑ από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. , δεδομένου ότι στη λίστα αυτή περιλαμβάνεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 στ. ε) του άρθρου 2 “ένδειξη χρήσης συνταγογράφησης εντός τελευταίας πενταετίας” χωρίς ωστόσο το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης (ΣΗΣ) να συμπεριλαμβάνεται στα μητρώα από τα οποία προβλέπεται η άντληση στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 της υπ’ αριθ. Γποικ.7586 ΚΥΑ .

Συνακόλουθα παραβιάσθηκαν τα άρθρα 5 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ, 5 παράγραφος 4 στοιχείο α) και άρθρο 8 της Εκσυγχρονισμένης Σύμβασης 108 και συνεπώς η επεξεργασία που διενεργήθηκε για την κατάρτιση της λίστας της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Γποικ.7586 ΚΥΑ από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε είναι παράνομη.

Δ. Παραβίαση της ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ άρθρο 5 παράγραφος 1 στοιχείο γ΄ του ΓΚΠΔ και άρθρο 5 παράγραφος 4 στοιχείο γ΄ της Εκσυγχρονισμένης Σύμβασης 108.

1. Η Αρχή αυτή όρίζει ότι σε επεξεργασία υποβάλλονται μόνο τα δεδομένα που είναι “καταλληλα, συναφή και δεν είναι δυσανάλογα σε σχέση με τον σκοπό για τον οποίο συγκεντρώνονται και/ή υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία”, ήτοι επιβάλλει:

  • Η επεξεργασία δεδομένων να περιορίζεται στο αναγκαίο μέτρο για την εκπλήρωση νόμιμου σκοπού.
  • Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα να πραγματοποιείται μόνο όταν ο σκοπός της επεξεργασίας δεν μπορεί να επιτευχθεί με άλλα μέσα.
  • Η επεξεργασία δεδομένων να μην επεμβαίνει δυσανάλογα στα συμφέροντα, στα δικαιώματα και στις ελευθερίες που διακυβεύονται.

2. Εν προκειμένω, η Αρχή αυτή παραβιάσθηκε διότι στη λίστα της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. Γποικ.7586 ΚΥΑ συμπεριλαμβάνεται η “ένδειξη χρήσης συνταγογράφησης εντός τελευταίας πενταετίας”. Η πληροφορία αυτή είναι σαφώς ακατάλληλη, μη συναφής και δυσανάλογη σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας και επιπλέον οδηγεί στην ανεξήγητη και παράδοξη διάκριση μεταξύ των πολιτών που έχουν κάνει χρήση συνταγογράφησης την τελευταία πενταετία και υποχρεούνται σε πρόστιμο και αυτών που δεν έχουν κάνει και για το λόγο αυτό εξαιρούνται.

Επειδή – παρότι το θέμα της παράνομης επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων για την επιβολή του προστίμου του άρθρου 24 ν. 4865/2021 εμπίπτει στις αρμοδιότητες σας για την αυτεπάγγελτη διενέργεια ελέγχου και έρευνας – έχει ήδη ζητηθεί η παρέμβασή σας (α) με την επείγουσα έκκληση που σας απηύθυναν καθηγητές ΑΕΙ και νομικοί στις 8.3.2022 και (β) με την ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 739 πολιτών που σας κοινοποιήθηκε στις 29.3.2022, χωρίς ωστόσο να υπάρξει παρέμβαση σας, προκαλώντας έτσι την εύλογη υπόνοια ότι υφίσταται αδικαιολόγητη δυσμενής διάκριση σε βάρος των δικαιωμάτων των πολιτών που επέλεξαν να μην εμβολιασθούν.

Επειδή η προστασία των προσωπικών δεδομένων μας κατοχυρώνεται από το άρθρο 9Α του Συντάγματος και το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε., το οποίο ορίζει ότι “Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν”, “Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς…” και “Ο σεβασμός των κανόνων αυτών υπόκειται στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής”.

Για τους λόγους αυτούς

Ζητάμε

Να προβείτε σε όλες τις κατά νόμο αναγκαίες ενέργειες που επιβάλλει ο θεσμικός σας ρόλος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων μας από την παράνομη επεξεργασία τους για την επιβολή του προστίμου του άρθρου 24 ν. 4865/2021.

Ενεργώντας για λογαριασμό των παρακάτω προσώπων:

1)……………………………………..

2)……………………………………..

………………………………………….

480)………………………………..

Για την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

“60+ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ”

Χρύσα Βαρθολομαιου – Τάσος Κώνστας – Στέλλα Πατρώνα

Follow us: