Οδηγίες συμπλήρωσης υποδείγματος προσφυγής κατά του προστίμου ΑΑΔΕ λόγω μη εμβολιασμού (60+)

ΝΟΜΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΩΝ 100 € ΣΕ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟΥΣ

Καλό είναι να γνωρίζετε ότι είναι η πρώτη φορά που στο νομικό μας κόσμο επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ανά μήνα, το δε σύστημα δικαστικής προστασίας έχει δομηθεί έτσι, ώστε να σας δυσκολέψει και όχι να σας διευκολύνει να προσφύγετε.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ    

     Πριν καταφύγετε στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, καλό είναι να γνωρίζετε ότι γίνεται βεβαίωση του προστίμου εντός 15 ημερών από την έκδοσή του, οπότε έκτοτε τρέχουν τόκοι υπερημερίας. Η ΑΑΔΕ, κατά προτίμηση, θα επιχειρήσει να εισπράξει τα πρόστιμα που θα επιβληθούν μέσω των τραπεζικών σας λογαριασμών, δηλαδή με “κατάσχεση εις χείρας τρίτου”. Η κατάσχεση γίνεται με ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο από την ΑΑΔΕ στην Τράπεζα και η Τράπεζα με το που θα λάβει το ειδοποιητήριο προχωρά άμεσα στην δέσμευση των ποσών που υπάρχουν στον τραπεζικό λογαριασμό, μέχρι να ικανοποιηθεί η απαίτηση του Δημοσίου. Για την κατάσχεση αυτή εσείς ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ ΠΟΤΕ. Θα το ανακαλύψετε τυχαία, όταν θα χρειαστεί να κάνετε κάποια τραπεζική συναλλαγή και τότε θα ενημερωθείτε από την Τράπεζα για την κατάσχεση.

   Γι αυτό καλό είναι να έχετε προηγουμένως ενεργοποιήσει την δυνατότητα που σας δίνεται, για να δηλώσετε ως ακατάσχετο τον λογαριασμό της τράπεζας (μέσω της ΑΑΔΕ) https://www.aade.gr/polites/akatashetos-logariasmos που σας συμφέρει. Αν είστε μισθωτός ή συνταξιούχος ο λογαριασμός αυτός θα είναι ο λογαριασμός που λαμβάνετε τον μισθό ή την σύνταξή σας.

      Το καθεστώς που διέπει τα θέματα της κατάσχεσης αυτής είναι το άρθρο 31 του ν.δ 356/1974 (Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, ΚΕΔΕ)

        (παρ. 1)   Εξαιρούνται της κατασχέσεως εις χείρας τρίτων : α) τα εν άρθρω 17 του παρόντος Ν. Διατάγματος κινητά πράγματα, β) τα υπό ειδικών νόμων διατηρηθέντων εν ισχύϊ διά του άρθρου 52 του Εισαγ. Νόμου Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας προβλεπόμενα Ακατάσχετα, γ) η εταιρική μερίς επί προσωπικών εταιριών, δ) αι απαιτήσεις διατροφής εκ του νόμου ή εκ διατάξεως τελευταίας βουλήσεως, ε) Οι απαιτήσεις από μισθούς, συντάξεις και κάθε είδους ασφαλιστικά βοηθήματα που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτών μηνιαίως είναι μικρότερο από χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαίνει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη προς το Δημόσιο επί του 1/2του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων (1.000) ευρώ και μέχρι του ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. στ) τα 4/5 των ημερομισθίων, επιτρεπομένης της κατασχέσεως επί του 1/5 αυτών διά τα προς το Δημόσιον χρέη των δικαιούχων τούτων και  ζ) το 1/2 των εφ` άπαξ καταβαλλομένων, υπό οιουδήποτε ασφαλιστικού φορέως, βοηθημάτων επί τη εξόδω εκ της Υπηρεσίας ή του επαγγέλματος, επιτρεπομένης της κατασχέσεως επί του 1/2 αυτών διά τα προς το Δημόσιον χέη των δικαιούχων τούτων.

       (παρ. 2) Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύματα σε ατομικό ή κοινό λογαριασμό ή τοποθετήσεις σε λογαριασμό πληρωμών στα εγκαταστημένα στη χώρα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και ιδρύματα πληρωμών είναι ακατάσχετες μέχρι του ποσού των χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ μηνιαίως για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα μόνο ίδρυμα. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται γνωστοποίηση από το φυσικό πρόσωπο ενός μοναδικού λογαριασμού, με υποβολή ηλεκτρονικής δήλωσης στο πληροφοριακό σύστημα της Φορολογικής Διοίκησης. Εφόσον υπάρχει λογαριασμός περιοδικής πίστωσης μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων, γνωστοποιείται, αποκλειστικά και μόνο, ο λογαριασμός αυτός…

       Με βάση τα παραπάνω, αν στον λογαριασμό ας υπάρχει ποσό μεγαλύτερο των 1250 ευρώ συνολικά, το επιπλέον αυτού μπορεί να κατασχεθεί. Αν ο μισθός ή η σύνταξή σας είναι μικρότερη των 1.000 ευρώ δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση του μισθού σας ή της σύνταξής σας, εφόσον έχετε δηλώσει τον συγκεκριμένο λογαριασμό ως ακατάσχετο.  Αν ο μισθός ή η σύνταξή σας είναι μεταξύ 1.000 έως και 1500 ευρώ, μπορεί να κατασχεθεί το 1/2 του επιπλέον, δηλαδή πχ. λαμβάνετε σύνταξη 1.210 ευρώ, θα κατασχεθεί το 1/2 των 210 ευρώ (δηλαδή τα 105 ευρώ). Αν ο μισθός ή η σύνταξή σας είναι μεγαλύτερη των 1500 ευρώ θα κατασχεθεί όλο το υπερβάλλον.

    Στην πράξη, ο μισθός ή η σύνταξη δεν κατάσχεται αμέσως μόλις καταβληθεί. Κατάσχεται την αμέσως επόμενη ημέρα. Οπόταν καλό είναι να γίνει ανάληψη του ποσού πάραυτα με την κατάθεσή του.

     Όσοι δεν κινδυνεύετε από κατάσχεση λογαριασμού για τους ως άνω λόγους, μπορεί να γίνει κατάσχεση σε άλλα κινητά πράγματα (πχ. αυτοκίνητο) ή σε ακίνητα, αυτό όμως το μέτρο τελεί πάντοτε υπό την αρχή της αναλογικότητας (δεν μπορεί δηλαδή να κατασχεθεί το διαμέρισμα ιδιοκτησίας σας, αξίας 80.000 ευρώ, για οφειλή ύψους 300 ευρώ). Οπότε έχετε βάσιμους λόγους άσκησης ανακοπής.

    Άσκηση προσφυγής στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια

   1).Το δικαίωμα αυτό προβλέπεται στο άρθρο 24 παρ. 4Α του ν. 4865/2021 (σε συνδυασμό με το άρθρο 66 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και ασκείται εντός 60 ημερών, από τότε που θα σας κοινοποιηθεί ή θα λάβετε γνώση του περιεχομένου της πράξης επιβολής προστίμου με ηλεκτρονική επίδοση. ΠΡΟΣΟΧΗ: όσοι έχετε λάβει γνώση στις 23/2 ή στις 24/2 ή στις 25/2 τότε η προθεσμία σας λήγει στις 26 Απριλίου 2022

    2).Στο ίδιο άρθρο εμμέσως προβλέπεται και η δυνατότητα άσκησης αίτησης ανάκλησης. ΠΡΟΣΟΧΗ. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί ότι ισχύει ιδίως για την περίπτωση που εμπίπτετε σε κάποια από τις κατηγορίες της παρ. 2 του άρθρου 9 της κατ’ εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου ΚΥΑ ΓΠ.οικ. 7586/12-2-2022 (πχ νοσήσατε ενδιάμεσα), οπότε υπάρχει και ένας κίνδυνος αν την ασκήσετε και περιμένετε να απορριφθεί εντός 90 ημερών, να χάσετε το δικαίωμα της άσκησης προσφυγής. Βέβαια, μπορείτε να ασκήσετε απλή αίτηση θεραπείας του άρθρου 24 του ν. 2690/1999, που αν δεν απαντηθεί (πιθανόν η ΑΑΔΕ να είναι προετοιμασμένη σχετικά και να απαντήσει αμέσως), προσθέτει άλλες 30 ημέρες για την άσκηση της προσφυγής. Το αν σας συμφέρει κάτι τέτοιο, θα το συνεκτιμήσετε με τον δικηγόρο σας, διότι η διαδικασία προϋποθέτει ότι κάποιος θα πρέπει να καταθέσει την σχετική αίτηση (που θα είναι ολόιδια με την προσφυγή) στην ΑΑΔΕ (είναι μια ταλαιπωρία).

     3).Όπως  προείπαμε, η προσφυγή ασκείται εντός 60 ημερών από την κατά νόμο επίδοση της πράξης επιβολής προστίμου.

Προσοχή

Η ΑΑΔΕ θα φροντίσει να γίνει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ η κοινοποίηση. Σε όσους δεν κάνουν κλικ στο μήνυμα, θα σταλεί συστημένη επιστολή από το ταχυδρομείο. Αν μπείτε με τους κωδικούς σας στο taxisnet, myAADE και επιλέξετε Μητρώο και Επικοινωνία/e-Κοινοποιήσεις και πατήσετε το μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τεκμαίρεται ότι ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ και από τότε αρχίζει η προθεσμία των 60 ημερών.

Άν έχετε εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας Πολιτών και έχετε δηλώσει το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο θα σας στείλουν εκεί ειδοποίηση, οπόταν συνάγεται τεκμήριο ότι από τότε ΕΧΕΤΕ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ και αρχίζει η προθεσμία των 60 ημερών. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 4174/2013 στις οποίες παραπέμπει η ως άνω ΚΥΑ δεν έχουν κριθεί ακόμη από τα διοικητικά δικαστήρια, η έως τώρα νομολογία ωστόσο θέλει να είναι βέβαιον ότι λάβατε γνώση του περιεχομένου της πράξης. Αν λοιπόν κάνατε κίνηση ανοίγματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μπορεί να πιστοποιηθεί το άνοιγμα αυτό ηλεκτρονικά από την ΑΑΔΕ και έκτοτε αρχίζει η προθεσμία

      4).Επειδή για κάθε προσφυγή απαιτείται παράβολο ύψους 100 ευρώ (άρθρο 277 παρ. 2 περ. α΄ του ΚΔΔ),  το οποίο μπορείτε να καταβάλετε όταν θα συζητηθεί η προσφυγή, δηλαδή μετά  έτη, για την οποία το Δικαστήριο θα στείλει ειδοποίηση είτε σε σας είτε στον δικηγόρο σας, αν συνυπογράψει την προσφυγή . Καλό είναι να αργήσετε να ανοίξετε τα μηνύματά σας και να λάβετε γνώση όλων των πράξεων επιβολής προστίμου την ίδια ημέρα, ώστε να συμπεριλάβετε στο ίδιο δικόγραφο όλες τις πράξεις επιβολής προστίμου και όσες άλλες εκδοθούν εντός των 60 ημερών. Ενημερώστε τον λογιστή σας σχετικά.

    5).Λόγω του ύψους του ποσού, σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 2 περ. α΄ του ΚΔΔ μπορείτε μόνος/η να υπογράψετε το δικόγραφο (έως το ποσό των 1.500 €), αν μάλιστα είστε χαμηλοσυνταξιούχος, μπορείτε να ζητήσετε ευεργέτημα πενίας και απαλλαγή από το παράβολο ή τα έξοδα του δικηγόρου (άρθρο 276 ΚΔΔ).

  6).Όσοι είναι χαμηλοσυνταξιούχοι μπορούν να ασκήσουν παράλληλα και αίτηση αναστολής εκτελέσεως των πράξεων, με αίτημα προσωρινής διαταγής. Στην περίπτωση αυτή υπάρχει και επιπλέον παράβολο 50 ευρώ και η δαπάνη για την επίδοση του δικογράφου στην διοίκηση, οπότε το κόστος μεγαλώνει.

   Σε κάθε περίπτωση, φροντίστε να έχετε ΝΟΜΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ, από δικηγόρο που γνωρίζει διοικητικό δίκαιο, ώστε να αποφύγετε να απορριφθεί η προσφυγή σας ως ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ (πχ. επειδή ασκήθηκε εκπρόθεσμα), ώστε να μπορέσει το δικαστήριο να κρίνει την υπόθεσή σας στην ουσία.

Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα εδώ:

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να στείλετε mail με τα στοιχεία επικοινωνία σας ή τις ερωτήσεις σας  στο pelopon2022@gmail.com ή στο contact@eyewideopen.org

Follow us: